Šis modulis yra skirtas savarankiškam verslumo kompetencijos lavinimui. Verslumo kompetencija šiame modulyje yra suprantama kaip įvairių žinių ir gebėjimų derinys, taikomas efektyviam ir ekonomiškam įvairių ūkinių, socialinių ir asmeninių klausimų bei problemų sprendimui. Todėl verslumo kompetencija apima ne tik (ir ne tiek) tas žinias ir gebėjimus, kurie yra reikalingi savarankiško verslo kūrimui ir plėtrai (rinkodaros, finansų valdymo, verslo vadybos žinios ir gebėjimai ir pan.), bet įvairias žinias ir gebėjimus, kurie reikalingi norint racionaliai ir ekonomiškai spręsti įvairias profesinio, visuomeninio ir asmeninio gyvenimo problemas bei situacijas, susijusias su užimtumu, darbo paieška, profesine karjera, profesinių uždavinių sprendimu, aktualių visuomeninių problemų sprendimu. Svarbūs verslumo kompetencijos elementai yra išradingumas, atvirumas naujovėms ir gebėjimas kūrybiškai taikyti įvairius naujus sprendimus, gebėjimas įvertinti sprendimui įgyvendinti reikalingas sąnaudas ir potencialią naudą.
Modulį sudaro šios pagrindinės dalys:
1.    Įvadas.
2.    Verslumo kompetencijos atvejų analizė, kurios pagrindinis tikslas yra lavinti praktinį verslumo kompetencijos ir jos taikymo supratimą. Patikiami įvarių verslumo kompetencijos taikymo atvejų aprašymai. Šių atvejų analizė ir atsakymai į pateiktus klausimus leidžia suprasti konkrečias verslumo kompetencijos charakteristikas ir jos reiškimosi aplinkybes.
3.    Verslumo kompetencijos lavinimosi užduotys, skirtos lavinti verslumo kompetencijos gebėjimus įvairiose srityse – siekiant asmeninio tobulėjimo ar karjeros, ieškant darbo, ar norint dalyvauti visuomeninėje veikloje.
Pateiktus verslumo kompetencijos atvejus galima analizuoti individualiai arba dirbant grupėmis. Abiem atvejais iš pradžių atidžiai perskaitomas pateiktas atvejis (dirbant grupėmis vienas dalyvis gali perskaityti garsiai visai grupei). Po to yra formuluojami atsakymai į pateiktus savianalizės klausimus. Daugeliu atvejų šiuose pakankamai trumpuose aprašymuose dėl suprantamų apribojimų nebus visiškai pakankamos informacijos išsamiam ir pilnai argumentuotam atsakymui surasti. Todėl analizuojant atvejus svarbu pasitelkti ne tik logišką mąstymą, bet ir vaizduotę, gebėjimą formuluoti įvairias prielaidas. Svarbu atsiminti, kad pagrindinis atvejo analizės tikslas yra išplėsti ir pagilinti verslumo kompetencijos ir jos taikymo sričių supratimą.  Todėl itin naudinga analizuojamus atvejus ir jų klausimus aptarti grupėse, o analizei panaudoti asmeninę patirtį.

Lavinimosi užduotys yra parengtos, siekiant padėti tobulinti jau turimus gebėjimus, pasitikrinti žinias, įsivertinti, kokių žinių ir gebėjimų trūksta. Dalis užduočių yra skirtos individualiam mokymuisi, kitos yra labiau pritaikytos darbui grupėse. Užduočių formuluotėse yra pateiktos išsamios instrukcijos. Užduočių turinys apima įvairių verslumo kompetenciją sudarančių žinių ir gebėjimų lavinimą.

Pilnas Verslumo kompetencijų modulis – PDF

Modulis Moodle aplinkoje – spauskite ČIA

 

Kiti moduliai